RODO

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Propart Sp. z o.o. z siedzibą w Mianowice 3K  63-600 Kępno informuje, że  przetwarza dane osobowe. Wśród nich mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Poniżej podajemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 1. Źródło danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio i/lub
 • ze źródeł publicznie dostępnych tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stron internetowych, publicznych profili na portalach internetowych i/lub
 • firm/agencji zewnętrznych, które na podstawie zawartych z nami umów przekazały nam Pani/Pana dane.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Propart Sp. z o.o. z siedzibą w Mianowice 3K; 63-600 Kępno NIP: PL 619-000-90-41 Regon: 003352389 KRS: 0000137885.  W sprawie danych osobowych można się  kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub  emailem: rodo@propart.pl.

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie Pani/Pana zgody, w celu wskazanym w takiej zgodzie i/lub
 • na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą handlową w celu zawarcia umowy i/lub
 • na podstawie umowy, którą Pani/Pan zawarliście ze Spółką w celu określonym w umowie lub wynikającym z umowy i/lub
 • na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce i/lub
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć m.in. utrzymywanie relacji biznesowych, oferowanie produktów i usług bezpośrednio, marketing produktów lub usług, archiwizowanie danych osobowych, które następuje po wygaśnięciu umowy. 

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Jako Administrator, przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • imię, nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • stanowisko służbowe,
 • nazwa firmy.

Jednocześnie informujemy, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Jako Administrator, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • zaufanym podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. m.in. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, podmiotom świadczącym usługi agencyjne lub pośrednictwa sprzedaży, agencjom marketingowym, spółkom informatycznym lub innym podmiotom wspierającym naszą działalność,
 • pracownikom i współpracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych,

 1. Transfer danych osobowych do państwa trzeciego

Jako Administrator nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Jako Administrator, przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku:

 • wyrażonej zgody – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • zawarcia umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, czyli przez okres wskazany w przepisach prawa,
 • archiwizacji danych osobowych, która następuje po wygaśnięciu umowy – przez okres wskazany przepisami prawa,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa do momentu wypełnienia przez Spółkę, obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • realizowania prawnie uzasadnionych interesów – do momentu ich wypełnienia lub wniesienia Pani/Pana sprzeciwu.

 1. Dostęp do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych oraz bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@propart.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy:.

 1. Wymóg podania danych osobowych

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w niektórych przypadkach, ponieważ wymaga tego przepis prawa lub jest to niezbędne do zawarcia umowy. Zastrzegamy również, że w przypadku braku lub odmowy podania danych osobowych, możemy odmówić zawarcia z Panią/Panem umowy lub rozwiązać taką umowę, jeżeli wyrazi Pani/Pan sprzeciw w zakresie przetwarzania tych danych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania. U Administratora każdą decyzję, dotyczącą Pani/Pana danych osobowych podejmuje człowiek. Wykorzystywane narzędzia teleinformatyczne do przetwarzania danych osobowych nie działają w sposób zautomatyzowany (np. przez algorytmy komputerowe), a ostateczną decyzję podejmuje zawsze nasz upoważniony pracownik.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie dokonujemy profilowania, w tym znaczeniu, że nie wykorzystujemy danych osobowych do oceny Pani/Pana cech, takich, jak przykładowo: analizy lub prognozy efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, wiarygodności lub przemieszczania się.

 

Prezes Zarządu

PROPART Sp. z o.o.

Stanisław  Maciejewski